Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może wiązać się z koniecznością zainstalowania kasy rejestrującej. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, przy których zwolnienie z kasy fiskalnej będzie możliwe.

Podstawa prawna zwolnień z kas fiskalnych

Aktualnie obowiązującym w tym zakresie aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to obowiązywać będzie w latach 2015- 2016.

Zwolnienie do limitu 20.000 zł

Najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym jest zwolnienie ze względu na niskie obroty, do 20.000 zł rocznie. Wynika to z § 3 w/w rozporządzenia. W przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób prywatnych, limit ten dzielony jest proporcjonalnie.

Przykład.

Przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności od 1 kwietnia 2015 r. W takim wypadku limit wynosić będzie 15.068,49 zł

Wyliczenie:

 • należy obliczyć ilość dni od 1.04.2015 r. do końca roku i podzielić przez łączną ilość dni w roku
275 / 365 = 0,753428
 • otrzymany współczynnik należy pomnożyć przez limit do kasy fiskalnej
20.000 zł x 0,753428 = 15.068,49 zł

W razie gdy wyznaczony limit zostanie przekroczony, przedsiębiorca musi zainstalować kasę najpóźniej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu przekroczenia. Jeśli zatem przedsiębiorca przytoczonego przykładu w lipcu osiągnąłby obrót w wysokości np 16.000 zł, to kasę rejestrującą musi zakupić najpóźniej do 1 października.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - sprzedaż wysyłkowa

Kolejne zwolnienie z kasy rejestrującej, które bardzo często się pojawia dotyczy sposobu sprzedaży. W przypadku gdy jest ona prowadzona w systemie wysyłkowym (pocztą, kurierem) a płatności wpływają na rachunek bankowy przedsiębiorcy to możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy, bez względu na limit takich obrotów. Warunki jakie muszą zostać dochowane:

 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienie z kasy fiskalnej - świadczenie usług

Rozporządzenie MF przewiduje również zwolnienie dla świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W takim wypadku również wystarczy odpowiednio zgromadzona dokumentacja, by pomimo przekroczenia limitu 20.000 zł dalej korzystać ze zwolnienia z kasy.

Zwolnienie z kasy ze względu na ilość transakcji

Do końca 2014 roku istniało jeszcze jedno rozwiązanie, które pozwalało na skorzystanie ze zwolnienia z kasy i dotyczyło niewielkiej ilości transakcji. Wystarczyło świadczenie usług dla nie więcej niż 20 odbiorców i maksymalnej ilości transakcji do 50 w roku dokumentować fakturami. Warto pamiętać, że wyjątek w takiej formie został wykreślony i już nie obowiązuje. Obecnie przy świadczeniu usług wystarczy natomiast przyjmować całość zapłat przelewem.

Zobacz też:

Niewykorzystany urlop

Harmonogram pracy

Netto brutto kalkulator

Transakcje zobowiazujące do zainstalowania kasy

Przed rozpoczęciem sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych należy dodatkowo sprawdzić, że już pierwsza transakcja nie będzie wymagała do ujęcia jej na kasie. Par. 4 rozporządzenia wskazuje bowiem katalog dostaw i świadczenia usług, które całkowicie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej (nie ma zatem zastosowania żadne z wyżej wymienionych zwolnień). Dotyczy to m.in dostaw:

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

oraz świadczenia usług dotyczących m.in:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • doradztwa podatkowego,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Jeżeli natomiast rodzaj wykonywanych czynności nie jest wymieniony jako wyjątek, można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej co najmniej do limitu 20.000 zł.

Polecamy:

Baza firm Darmowe ogłoszenia nKatalog.pl