W trakcie prowadzenia działalności, przedsiębiorca nabywa różne środki trwałe. W czasie, mogą one ulec wielu procesom, takim jak adaptacja, modernizacja, czy też zmiany dokonane w celu naprawy lub dodania nowych funkcji. Jaka jest różnica między remontem środka trwałego a modernizacją? Czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego ujmujemy bezpośrednio w kosztach podatkowych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.

Remont a ulepszenie środka trwałego

Jako remont uznajemy działania mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego, dzięki którym możliwa jest jego dalsza eksploatacja. Remontem możemy nazwać wymianę części, bądź naprawę. Natomiast ulepszenie definiujemy jako modernizację środka trwałego, dzięki której może zwiększyć swoją funkcjonalność, wykonywać całkiem inne czynności niż dotychczas lub spowodować, że koszty jego utrzymania będą dużo mniejsze. Pojęcie modernizacji określa art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym czytamy: Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.” Zatem ulepszenie występuje wtedy, gdy łączna suma wydatków poniesiona na ulepszenie środka trwalego wyniesie więcej niż 3500 zł w ciągu całego roku podatkowego. Ponadto wydatki te musiałyby spowodować wzrost wartości użytkowej środka trwałego. Wymianę części, które mogą spowodować zwiększenie wydajności środka trwałego, bądź wzbogacenie go o dodatkowe funkcje, można uznać za ulepszenie środka trwałego, jednak wartość pojedynczej musiałaby przekroczyć kwotę 3500 zł. Należy pamiętać, że jeśli łączna suma wydatków w ciągu całego roku podatkowego nie przekroczy kwoty 3500 zł, wtedy wydatki można bezpośrednio ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Ulepszenie środka trwałego – zwiększenie wartości początkowej

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, które w ciągu roku podatkowego przekroczą kwotę 3500 zł, powiększą jego wartość początkową. Wiąże się to także z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego powiększonej o ulepszenie. Przykład 1. Pan Włodzimierz wydał w lutym 1500 zł na modernizację maszyny do produkcji butelek. Z powodu wysokości wydatku, który nie przekroczył kwoty 3500 zł, zaksięgował go bezpośrednio w kosztach podatkowych. W tym samym roku, w październiku, Pan Włodzimierz skorzystał z okazji i wydał 3000 zł na ulepszenie maszyny, dzięki któremu może ona wykonywać dwie dodatkowe funkcje. Jak powinna być ujęta pełna kwota wydatku przeznaczona na ulepszenie maszyny? Ze względu na to, że koszty ulepszenia wyniosły 4500 zł i przekroczyły kwotę limitu - 3500 zł, Pan Włodzimierz powinien ująć wszystkie koszty do wartości początkowej maszyny i dokonać korekty kosztów w miesiącu zaksięgowania wydatków. Do kwoty rocznego limitu zaliczamy też części składowe, które podlegają wymianie w ramach ulepszenia i ich pojedyncza wartość nie przekracza kwoty 3500 zł.

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego

Rzeczowy składnik majątku, po ulepszeniu, zostaje amortyzowany w ten sam sposób jak dotychczas, z tą różnicą, że odpisy amortyzacyjne będą naliczone od większej wartości środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są naliczane w miesiącu następującym po miesiącu od zwiększenia wartości środka trwałego. Przykład 2. Pani Anna dokonała modernizacji środka trwałego, o wartości początkowej 5000 zł, który został już w pełni zamortyzowany, w łącznej kwocie 3600 zł. Kwotę ujęła jako powiększenie wartości początkowej maszyny w sierpniu 2017 r. Kiedy zostanie naliczona amortyzacja środka trwałego, powiększonego o wartość ulepszenia? Od jakiej kwoty zostaną naliczane odpisy amortyzacyjne? Pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie naliczony na koniec września 2017 r. od kwoty wartości początkowej maszyny + kwoty ulepszenia, czyli 8600 zł. Gdy środek trwały był przez cały okres użytkowania amortyzowany metodą liniową, metoda ta nie ulega zmianie po dodaniu ulepszenia środka trwałego. Jeśli modernizacja została dokonana w tym samym roku, kiedy wprowadzono i jednorazowo zamortyzowano środek trwały, wówczas można jednorazowo zamortyzować wartość środka trwałego wraz z ulepszeniem. Amortyzacja zostanie ujęta bezpośrednio w kosztach podatkowych. Rozliczenie ulepszenia środka trwałego będzie wyglądało inaczej jeśli jest ono dokonywane w latach następujących po roku, w którym dokonano jednorazowej amortyzacji. Wówczas amortyzacji dokonuje się w czasie, zaczynając od miesiąca następnego po tym, w którym środek trwały został ulepszony. Jak zaksięgować ulepszenie środka trwałego w serwisie wfirma.pl? Ulepszenie środka trwałego zaksięgujemy w systemie poprzez zakładkę WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT (BEZ VAT) >> Rodzaj wydatku: Ulepszenie środka trwałego. Dodatkowo należy wybrać, którego składnika majątku dotyczy ulepszenie. Wydatek zostanie zaksięgowany w rejestrze VAT zakupu oraz powiększy wartość początkową środka trwałego. Plan amortyzacji jest dostępny w zakładce EWIDENCJE >> MAJĄTEK >> KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, można go zobaczyć poprzez kliknięcie na dany środek trwały.