Jak ująć składnik majątku o wartości do 3500 zł zakupiony na potrzeby prowadzenia firmy? Czy uznajemy go jako środek trwały, zwykły wydatek czy wyposażenie? Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru jak zaksięgować zakup sprzętu, narzędzi czy urządzeń w ewidencji i wybiera najkorzystniejszy wariant. W tym artykule omówimy możliwe sposoby księgowania rzeczowego składnika majątku przedsiębiorstwa o wartości poniżej 3500 zł.

Środek trwały poniżej 3500 zł

Przedmiot zakupiony na potrzeby prowadzenia działalności, którego wartość wynosi mniej niż 3500 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT), jest kompletny i zdatny do użytku, a jego planowane użytkowanie w firmie wynosi więcej niż rok, można uznać za niskocenny środek trwały. Wprowadzając przedmiot do ewidencji środków trwałych, trzeba mieć na uwadze, że należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja wyraża stopniowe zużycie środka trwałego i stanowi koszt przedsiębiorstwa. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać na zasadach ogólnych. Amortyzację księgujemy w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Stawki amortyzacyjne, odpowiednie dla rodzaju danego przedmiotu, są ujęte w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Przedsiębiorca ma również możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, bądź w miesiącu następnym. Jednorazowy odpis amortyzacyjny to pełna kwota amortyzacji, która w całości jest ujmowana w kosztach podatkowych. Jak zaksięgować wydatek za zakup niskocennego środka trwałego w serwisie wfirma? Wydatek na zakup środka trwałego o wartości poniżej 3500 zł zaksięgujemy w zakładce WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT >> Rodzaj kosztu: Zakup środków trwałych. Uzupełniamy dane w oknie dodawania wydatku. Wybieramy rodzaj amortyzacji oraz uzupełniamy wartość początkową środka trwałego i w polu Wart. początkowa, za znakiem “+” wprowadzamy opłaty dodatkowe związane z nabyciem środka trwałego (np. transportu, rozładunku lub załadunku) . Zaksięgowany środek trwały zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych. Dodatkowo, po wprowadzeniu środka trwałego, w zakładce EWIDENCJE >> MAJĄTEK >> DOKUMENTY, dostępny będzie dokument OT, który należy dołączyć do dokumentacji składającej się na wartość początkową środka trwałego.

Wyposażenie

Jeśli składnik majątku o wartości do 3500 zł będzie użytkowany przez okres krótszy niż rok, można ująć go w ewidencji wyposażenia, przy czym wartość tego składnika powinna przekroczyć kwotę 1500 zł. Wówczas wydatek taki księgujemy w KPiR oraz dodatkowo umieszczamy wpis w ewidencji wyposażenia. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgowość w oparciu o KPiR. Wpis do ewidencji wyposażenia powinien zawierać odniesienie o dokonanym wpisie do KPiR oraz numer wprowadzonego dokumentu. Przy tej metodzie ujęcia rzeczowego majątku firmy, nie dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. Jak księgujemy zakup wyposażenia w serwisie wfirma.pl? Zakup przedmiotu uznanego za wyposażenie zaksięgujemy w systemie w zakładce WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) >> Rodzaj wydatku: Zakup wyposażenia. W oknie uzupełniamy dane, a po wybraniu rodzaju wydatku uzupełniamy nazwę wyposażenia oraz datę wprowadzenia. Zaksięgowany w ten sposób wydatek będzie ujęty jako koszt uzyskania przychodu w KPiR w kolumnie 13  - Pozostałe wydatki oraz w ewidencji wyposażenia, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE >> MAJĄTEK >> KARTOTEKA WYPOSAŻENIA.

Wydatek

Wydatek na zakup rzeczy, której planowany okres użytkowania będzie dłuższy niż rok, można ująć bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu, w miesiącu przyjęcia jej do użytkowania. Rzeczowy element majątku nie podlega wówczas amortyzacji oraz nie obejmuje go żadna dodatkowa ewidencja. Wydatek księgowany zostaje do KPiR, kolumny 13 - Pozostałe wydatki. Jak księgujemy wydatek w serwisie wfirma.pl? Wydatek za zakup przedmiotów na potrzeby firmy, zaksięgujemy w systemie według schematu: WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT >> Rodzaj wydatku: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą. Jak widać składnik majątku o wartości do 3500 zł może być zaksięgowany na kilka sposobów. Od przedsiębiorcy zależy, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.