Paragon fiskalny stanowi dowód z transakcji sprzedaży. Składa się z wielu elementów, które muszą być umieszczone w odpowiedniej kolejności. Pełni funkcję kontrolną, ochronną, a przede wszystkim informacyjną. Dzięki zmianom wprowadzonym w rozporządzeniu w kwietniu 2013 r., paragon może spełniać również funkcję faktury uproszczonej. Jakie dane muszą znaleźć się na paragonie fiskalnym? Paragon fiskalny - elementy i kolejność Przypomnijmy na początek jakie dane powinien zawierać paragon fiskalny oraz w jakiej kolejności powinny występować:
 1. Imię, nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży lub adres siedziby ( jeśli sprzedaż jest prowadzona w miejscach niestałych) albo miejsce zamieszkania podatnika
 2. numer identyfikacji podatkowej - NIP - podatnika
 3. numer kolejny wydruku
 4. data, czas (godzina i minuta) dokonania sprzedaży
 5. oznaczenie PARAGON FISKALNY  
 6. nazwa towaru, usługi lub opis towaru lub usługi, który stanowi rozwinięcie nazwy
 7. cena jednostkowa towaru lub usługi
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży z przypisaną stawką podatku
 9. wartość rabatów, jeżeli występują
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku
 11. wartość sprzedaży zwolnionej z podatku
 12. łączna kwota podatku
 13. łączna kwota należności brutto
 14. oznaczenie waluty co najmniej przy kwocie łącznej należności
 15. numer paragonu fiskalnego
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera, jeśli jest więcej niż jedno stanowisko kasowe
 17. numer NIP nabywcy, jeśli tego zażąda
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy
Paragon fiskalny można uznać za fakturę uproszczoną? Odliczenie VAT przysługuje podatnikowi, który udokumentował transakcje fakturami. Istnieją sytuacje, kiedy paragon fiskalny może zostać uznany jako dokument księgowy - fakturę uproszczoną. Paragon fiskalny można uznać za fakturę uproszczoną, kiedy NIP nabywcy jest umieszczony przez sprzedawcę. Stanowi to podstawę do odliczenia podatku VAT (jeśli dodatkowo zostaną spełnione pozostałe ustawowe warunki). Dodatkowo kwota całej transakcji nie może przekraczać wartości 100 Euro (w przeliczeniu na PLN 450 zł).

Paragon fiskalny - dodatkowe dane

Od wprowadzenia rozporządzenia w kwietniu 2013 zmieniły się wymagania dotyczące paragonów fiskalnych, jak i samych kas fiskalnych. Zmiany dotyczące paragonu przede wszystkim są związane z umieszczeniem dodatkowych danych. Służą one przede wszystkim lepszej weryfikacji oraz niekiedy pozwalają na uznanie paragonu fiskalnego jako uproszczoną fakturę. Dokładniejszy opis usług lub towarów na paragonie, który został również wprowadzony z rozporządzeniem, pozwala na szybszą weryfikację towarów. Dzięki szerszemu opisowi nie mamy wątpliwości jaki jest przedmiot sprzedaży i jaką zastosować stawkę podatku. W opisie są dopuszczalne skróty, które muszą być używane w taki sposób, aby identyfikacja towarów była sprawna, a sam paragon - przejrzysty i czytelny. Kiedy można uznać paragon fiskalny za fakturę? Bilety lub paragony wystawione za jednorazowy przejazd na co najmniej 50 km można uznać za faktury i odliczyć z nich podatek VAT. Wystawca biletu czy paragonu musi mieć upoważnienie do świadczenia usług przewozu. Paragon lub bilet musi posiadać dane, tj.:
 • numer wraz z datą wystawienia
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 • NIP
 • opis rodzaju usługi
 • kwota podatku
 • kwota należności ogółem
Jest to zamknięty katalog przypadków, kiedy można uznać paragon jako dowód księgowy. Przykład 1. Pani Joanna dokonała zakupu surowców do produkcji w jednostce handlu detalicznego. Dowodem transakcji jest paragon. Czy można uznać paragon fiskalny jako dowód księgowy? Niestety Pani Joanna nie może zaksięgować paragonu jak faktury, ponieważ surowce do produkcji nie znajdują się w katalogu przedmiotów, które można udokumentować paragonem. Dlatego Pani Joanna powinna w tej sytuacji zwrócić się do kontrahenta o wydanie faktury do paragonu. Kontrahent ma obowiązek wystawić fakturę Pani Joannie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu od dostawy surowców. Zobacz też: