Nota korygująca to rodzaj faktury, która może być wystawiona przez nabywcę towarów lub usług w momencie, gdy została wystawiona błędna faktura. Błędy te mogą dotyczyć np. imienia i nazwiska, nazwy firmy czy podanego adresu.

Pomyłki, które nie mogą być korygowane notą

Nie można wystawić noty korygującej w przypadku błędów dotyczących:

 • ilości dostarczonych towarów lub usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 • kwoty podatku od wartości sprzedaży netto, z rozbiciem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwoty należności ogółem,
 • wartości dostarczanych towarów lub usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku,
 • kwoty upustów czy obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Jeżeli na fakturze wystąpi którakolwiek z powyższych pomyłek, należy wówczas wystawić fakturę korygującą.

Nota korygująca - co powinno się na niej znajdować?

Przepisy ustawy o VAT nie określają, co powinna zawierać nota korygująca. Określają jedynie, aby nota korygująca zawierała określone elementy, takie jak:

 • nazwę “nota korygująca”,
 • numer i datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • wszystkie dane, które były zawarte na fakturze, której dotyczy nota korygująca,
 • data wystawienia noty korygującej,
 • numer noty korygującej,
 • numer NIP podatnika i nabywcy,
 • treść korygowanej informacji oraz treść prawidłowej.Warto również pamiętać, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Przepisy nie określają formy akceptacji noty korygującej, więc występuje tutaj jej dowolność.
Sprawdź, jak wystawić notę korygującą w systemie wfirma.pl   Zobacz też: Katalog SEO