Faktura korygująca sprzedaż Faktura korygująca sprzedaż przysparza obecnie sporo problemów księgowym, co jest wynikiem niekorzystnego orzecznictwa. Od 2016 roku szykują się zmiany, które mają na celu ułatwienie w księgowaniu, ale jak się okazuje nie wszystko zostanie uproszczone.

Księgowanie faktur korygujących do końca 2015 roku

Zgodnie z panującym orzecznictwem faktura korygująca sprzedaż, która została wystawiona z powodu okoliczności powstałych po dokonaniu sprzedaży (np udzielenie rabatu, czy zwrot towaru przez klienta), nie dokumentuje odrębnego zdarzenia gospodarczego. Fiskus stoi na stanowisku, że w takim przypadku korektę w podatku dochodowym należy odnieść do okresu pierwotnego, którego dotyczy. Przykładem takiego orzecznictwa jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr sygn. IPT-PB1/415-176/13-4/AG). Problem powstaje w przypadku korekt, które odnoszą się do poprzednich lat podatkowych, gdyż takie postępowanie powoduje konieczność sporządzania korekt zeznań rocznych. Stąd wielu księgowych i tak pomniejsza przychód w okresie wystawienia korekty.

Faktura korygująca sprzedaż - zmiany od 2016 roku

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wskazano nowe zasady księgowania korekt. Po pierwsze jednak, dalej tak samo księgować należy faktury korygujące, które zostały wystawione z powodu błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek na fakturze pierwotnej. Te należy bowiem odnieść do okresu z faktur pierwotnych. Katalog stron internetowych W innych przypadkach korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (np przy sprzedaży na kasie będzie to ewidencja zwrotów). Takie rozwiązanie pozwala na korygowanie przychodu na bieżąco. Niestety ustawodawca utrudnił rozliczenie w przypadku korekt in minus kiedy w okresie wystawienia korekty podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia. Wtedy należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Mechanizm jest bardzo podobny do działania obecnej korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych wydatków - jeśli brakuje w danym okresie kosztów to zwiększa się o tą wartość przychody. Podatkowo skutek jest jednakowy (pomniejszenie przychodów czy powiększenie kosztów), ale odwrotność księgowania będzie znów utrudnieniem dla księgowych. W ustawie znalazł się również zapis, że jeżeli korekta następuje po likwidacji działalności gospodarczej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją działalności gospodarczej lub zmianą formy opodatkowania.

Faktura korygująca u ryczałtowca

Zmiany wprowadzono również w ustawie o zryczałtowanym podatu dochodowym. Faktura korygująca sprzedaż będzie analogicznie księgowana jak przy rozliczaniu na zasadach ogólnych, ale w przypadku korekt in minus kiedy w danym okresie rozliczeniowym przychodów nie ma albo są za niskie, to zmniejszenia dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych. Przy takiej zmianie przepisów jedynie dobry program księgowy pomoże uniknąć pomyłek w księgowaniu. Zobacz też:
Sprzedaż wysyłkowa za granicę a obowiązek wystawienia faktury. Rozliczenie zaliczki