Coraz częściej polscy przedsiębiorcy, szukają klientów na zagranicznych rynkach zbytu. Wśród szerokiej oferty usług i towarów, najczęściej sprzedawane są usługi informatyczne czy programistyczne, co jest spowodowane w dużej mierze rozwojem technologii i informacji globalnej. Odbiorcami tych usług w dużej mierze są kontrahenci z UE. Czy każdy przedsiębiorca wie w jaki sposób powinien rozliczyć sprzedaż usług na rzecz klienta z UE? W jaki sposób eksport usług powinien rozliczyć nievatowiec? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Eksport usług u nievatowca - konsekwencje

Podatnicy zwolnieni z VAT, tak samo jak podatnicy VAT czynni, mają możliwość świadczenia usług oraz dostawy towarów na rzecz zagranicznych kontrahentów z UE w tym także spoza UE. Co do zasady eksport usług do UE określany jest mianem wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, których nabywcą jest inny podatnik, nievatowiec zobowiązany będzie do rejestracji do VAT UE. Rejestracji dokonuje się odpowiednio na druku VAT - R w części C.3 formularza. W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz zagranicznych kontrahentów należy zaznaczyć pole 60. Rejestracji do VAT UE trzeba dokonać przed pierwszą transakcją.
Należy pamiętać, że sprzedaż usług na rzecz kontrahentów zagranicznych, dla których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, nie jest uwzględniana do wyliczania limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT. Do limitu uwzględniana jest jedynie sprzedaż, której miejscem świadczenia jest terytorium kraju. W myśl bowiem wskazanego artykułu, miejscem świadczenia usług na rzecz zagranicznego kontrahenta jest miejsce jego siedziby.

Obowiązek podatkowy przy eksporcie usług

Zgodnie z art. 28b. ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że w przypadku eksportu usług przez nievatowca na rzecz zagranicznego podatnika, ten drugi jako nabywca będzie zobowiązany do opodatkowania transakcji w swoim kraju. Polski sprzedawca, będący nievatowcem, z tytułu dokonanej sprzedaży będzie zobowiązany do złożenia informacji podsumowującej odpowiednio za miesiąc, w którym dokonał sprzedaży usług. W informacji podsumowującej wskazuje się numer VAT UE nabywcy oraz kwotę transakcji przeliczoną odpowiednio na PLN.
Informację podsumowującą składa się wyłącznie w formie elektronicznej, odpowiednio do 25-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę. W przypadku braku sprzedaży usług na rzecz zagranicznych kontrahentów, za dany okres nie składa się zerowej informacji podsumowującej.

Jak należy udokumentować eksport usług u nievatowca?

W przypadku sprzedaży usług na rzecz zagranicznego kontrahenta, nievatowiec powinien wystawić fakturę bez naliczonego podatku VAT. Ponadto na fakturze powinny być wskazane numery VAT UE zarówno nabywcy jak i sprzedawcy. Dodatkowo na fakturze powinna się znaleźć także adnotacja “odwrotne obciążenie”, która wskaże nabywcy konieczność rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.